Perinneajoneuvorekisteri
Perinneajoneuvorekisteri on museaalisin perustein koottava rekisteri museoajoneuvorekisterin rinnalla. Perinneajoneuvorekisteriin ajoneuvot valitaan sen perusteella, mitä ne voivat kertoa Suomen ajoneuvohistoriasta. Perinneajoneuvorekisteri luodaan tukemaan yksityisessä omistuksessa olevien historialliselta ja museaaliselta arvoltaan suurten ajoneuvojen säilymistä. Monet perinneajoneuvot ovat samaan aikaan museoajoneuvoja, mutta läheskään kaikki museoajoneuvot eivät käy perinneajoneuvoiksi.
 
Asiantuntijalautakunta teki ensimmäiset ajoneuvovalinnat perinneajoneuvorekisteriin 31.8.2017. Ne edustavat Suomen moottoriliikenteen varhaista historiaa ennen vuotta 1922.  Vuonna 2018 perinneajoneuvorekisteri avautuu myös vuosien 1922 ja 1944 välillä Suomessa käyttöönotetuille ajoneuvoille.

Hakemus
Ohjeet hakemusta varten
 
Lisätietoja perinneajoneuvorekisteristä löytyy http://www.mobilia.fi/kokoelmat/perinneajoneuvorekisteri
Lisätietoja valituista ajoneuvoista ja valintaprosessista antaa amanuenssi Mikko Pentti, mikko.pentti@mobilia.fi
 
Rekisteriin hyväksyttävät ajoneuvot

Perinneajoneuvoksi nimitetään suomalaisen tieliikenteen kulttuurihistorian kannalta merkittävää ajoneuvoa, joka on arvonsa mukaisesti taltioitu, kunnostettu, jonka elinkaaresta on merkittävä osa dokumentoitu ja joka on arvonsa mukaisessa käytössä ja säilytyksessä. Museokokoelmasta rekisteri poikkeaa, koska ajoneuvot ovat omistajiensa hallinnassa ja käytössä. Rekisterin tavoitteena on kattaa ajoneuvokannan eri ajanjaksot, ilmiöt ja ajoneuvotyypit.
 
Perinneajoneuvorekisteriin hyväksyttävän ajoneuvon tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 
·         Ajoneuvo on maahantuotu, valmistettu tai otettu käyttöön Suomessa yli 30 vuotta sitten ja sitä on pääasiallisesti käytetty Suomessa
·         Ajoneuvoluokitus Ajoneuvolain 2. luvun mukaan
·         Iän kohdalla voidaan tehdä erityistapauksissa poikkeuksia, erityistapauksena voidaan käsitellä myös ajoneuvo, joka on ollut suomalaisen omistuksessa, mutta käytössä ulkomailla
 
Lisäksi otetaan huomioon seuraavat kriteerit, joista erillisessä rekisterihakemuksessa edellytetään esitettävän riittävät selvitykset:
·         Ajoneuvon perustiedot
·         Merkki, malli ja valmistusvuosi
·         Valmistaja
·         Tyyppi ja käyttötarkoitus
·         Elinkaaren historia (ajoneuvorekisterissä olevat tiedot)
·         Tiedot omistajista
·         Historiaan liittyvät valokuvat, piirustukset, maalaukset ja muut arkistolähteet
·         Käyttöhistoria
·         Kuvaus ammatti-, yksityis- ja/tai kilpakäytössä
·         Osuus merkittäviin tapahtumiin, ilmiöihin tai henkilöihin
·         Suullinen perimätieto
·         Muutokset ja korjaukset
·         Käyttötarkoituksen muutokset
·         Alkuperäiseen ilmiasuun tai tekniikkaan tehdyt muutokset
·         Korjaukset
·         Ainutlaatuisuus (rariteetti)
·         Vastaavien säilyneiden ajoneuvojen määrä Suomessa ja ulkomailla
·         Edustavuus
·         Mitä Suomen historian ilmiötä ajoneuvo edustaa
·         Nykykunto
·         Kuvaus Ajoneuvon kunnosta
·         Ajokelpoisuus
·         Asiantuntijalautakunnan tekninen arvio
·         Nykykäyttö
·         Käyttötarkoitus
·         Ajoneuvon hoitosuunnitelma
·         Säilytys
 
Toimitettujen tietojen perusteella arvioidaan ajoneuvon paikallinen, kansallinen ja /tai kansainvälinen merkittävyys, lähde- ja dokumentaatioarvo sekä edustavuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys. Arvioinnin perusteella rekisteriin hyväksyttävät ajoneuvot voidaan jakaa Mobilian vahvistaman arvoluokitusjärjestelmän perusteella arvoluokkiin. Luokitusta voidaan tarkistaa, jos ajoneuvoihin tehdään muutoksia. Asiantuntijalautakunta tekee päätöksen ajoneuvon hyväksymisestä tapauskohtaisesti. Mobilialla on tarvittaessa oikeus poistaa hyväksymiään ajoneuvoja rekisteristä ajoneuvon omistajan niin halutessa tai ajoneuvon tuhouduttua tai olennaisesti muututtua.

Asiantuntijalautakunta
Mobilia asettaa jäsenyhteisöjen esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan perinneajoneuvorekisterin asiantuntijalautakunnan, joka
 
·         tekee esityksiä ajoneuvojen arvoluokittamiseksi ja hyväksymiseksi perinneajoneuvorekisteriin
·         antaa lausuntoja harkinnanvaraisen kohteen säilymistä varmistavan taloudellisen tuen       myöntämiseksi
·         suorittaa muita Mobilian lautakunnalle osoittamia asiantuntijatehtäviä
 
Asiantuntijalautakuntaan kuuluu Mobilian nimeämä puheenjohtaja ja sihteeri, sekä edustaja neljästätoista jäsenyhteisöstä: Autohistoriallisen Seuran jäsen Asiantuntijalautakunnassa on Jussi Muotiala, jussimuotiala(at)gmail.com ja varajäsen Hans Brummer.

Perinneajoneuvorekisterin tavoite
Perinneajoneuvorekisterin tarkoitus on varmistaa Suomen tieliikenteen historian kannalta merkittäväksi luokiteltujen ajoneuvojen säilyminen ja asianmukainen kunnostaminen. Tämä tapahtuu antamalla tunnustusta tehdystä työstä suomalaisen ajoneuvoperinteen säilyttämisestä; palkitsemalla ja tuottamalla mielihyvää ihmisille, jotka haluavat ylläpitää perinneajoneuvoja Suomessa; antamalla ohjeita, neuvoja ja välittämällä kokemuksia, miten ajoneuvot säilyttävät perinnearvonsa; lisäämällä tietoisuutta Suomen ajoneuvohistoriasta sekä antamalla taloudellista tukea perinneajoneuvojen säilyttämiseen.
 
Rekisteriä ylläpitää Tieliikennemuseo Mobilia yhteistyössä Museoviraston ja ajoneuvohistoriallisten yhdistysten kanssa. Päätöksen ajoneuvon hyväksymisestä rekisteriin tekee Mobilia asiantuntijalautakunnan esityksen perusteella. Asiantuntijalautakuntaan kuuluvat edustajat harrastajajärjestöistä ja alan viranomaisista.
 
Tieliikenteen esineellisen perinteen tallentamiseen perinneajoneuvorekisteriin kuuluvat ajoneuvot liittyvät täydentäen alan kansallista museokokoelmaa sekä määrällisesti, laadullisesti että elämyksellisesti. Näin syntyy tallentamisen tietoarvon näkökulmasta hierarkkinen järjestelmä, jossa valtakunnalliseen erikoismuseoon koottu "kansallinen kokoelma" edustaa museaalista tasoa.
Perinneajoneuvorekisteri on valtakunnallinen museaalisin perustein koottu, liikkuva ja elämyksellinen kokoelma. Muut harraste- ja museoajoneuvot ovat elämyksellinen valikoima sekä Suomessa käytettyjä että uustuotuja ajoneuvoja. Nykyään aineellisen perinteen tallentaminen on "tavarabulimian" armoilla. Perinneajoneuvorekisteri ohjaa tallentamaan käytöstä poistuvaa kalustoa suoraan liikenteestä.
Rekisteri on ennalta luotava järjestelmä, jonka avulla museologinen taltiointitavoite toteutuu, mutta karttuma on hallittavissa.